WHITE
KADOKADOKADO
田吉
KADO
田吉
日本酒にはチトうるさい、こだわりの店。詳しくは拙著「正直日記」、99年5月11日の日記を参照。【閉店】
KADO
KADOKADOKADO